Çarşamba, Nis 16th

GüncellemeÇrş, 16 Nis 2014 3pm

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Mücadele Birliği | Makaleler

Yazarlarımızın makaleleri ve çeviriler

Devrimin Nesnel Ve Öznel Koşulları

 31 Mayıs’ta bu topraklarda yeni bir tarihsel dönem açıldı. Ezilen sınıfların, kendi tarihlerini, bilinçlice yapmak için, tarih yapıcıları olarak hareket ettikleri, devrimci halk ayaklanmasını gerçekleştirdikleri, yeni bir geleceğe açılan bir dönem.

 Tekelci sermaye ve devlet iktidarı, doğmuş olan yeni ortamın bir devrimle sonuçlanmaması için kendince önlemler alıyor.

Siyasi Savaşım Ve Devrim

 Siyasi mücadele, bir sınıfın, diğerine karşı mücadelesidir. Siyasi mücadele iktidar etrafında odaklanır. Sınıfların arasındaki ilişkiler, sınıf ilişkileri olarak siyasi ilişki biçimini alır. İnsanlar arasındaki ekonomik ilişkiler gereği, siyasi karakter kazanır. Ekonomik ilişkilerin niteliği değişince, insanlar arasındaki ilişkileri siyasi ilişki olmaktan çıkar.

AYAKLANMA ÜZERİNE NOTLAR – II

 39- Bizde olan “olaysız tarih” değil, yani olaylar bakımından durgun, çorak, yoksul bir tarih olmayıp, olaylar temelinde, hem de son derece zengin ve yoğun olaylar temelinde oluşan bir tarihi gelişmedir. Halkın eylemleriyle ilerleyen tarih.

Devrimci Kavganın Tarihsel Sonuçları

 İşçi sınıfının, eski toplumsal sisteme yönelik devrimci eleştirisi, köklü kopuşu hedefleyen radikal eylemleri, toplumu derinden sarsar, insanların gözünü açar ve geriye dönmemek üzere harekete geçirir. Toplumda yeni bir hava esmeye başlar. Yeni bir heyecan ve sınırsız bir coşkunluk patlar. Süreç ne denli sert, şiddetli ve sancılı geçse de, bugünkü toplum, yeni topluma dönüştürülecektir. Tüm kavga bunun içindir.

Devrimi Hazırlayan Dinamikler

 Ekonomik ve toplumsal alandaki nesnel gelişmeler, politik durum toplumu devrim noktasına getirdi. Egemen güçlerle, ezilen ve sömürülenler arasındaki ilişkiler altüst olmuş durumda. Uzun süreli, sert ve şiddetli sınıf mücadelesine karşın, tekelci güçler yerinde duruyorsa da, kitleler, onların iktidarını devirecek denli politik deneyim ve savaşım yeteneği elde etti.

Ayaklanma Üzerine Notlar – IV

 83-Proletarya ve tüm ezilen sınıflara karşı, burjuva devleti sürekli güçlendirmek ve yetkinleştirmek, modern kapitalist toplumun en önemli ve en temel olgularından biridir. Devlet, kapitalistlerin emekçileri baskı altında tutmanın bir aracıdır. Görevi kapitalist özel mülkiyeti ve zenginliği korumaktır. Bu zenginlik ki, başkalarının emeğinin sömürülmesine yani ücretli emeğe dayanıyor. Zenginliği, toplumu kendi mülkiyetini elde etme biçiminin boyunduruğu altına sokarak güven altına alır.

Eylem Dönüştürür

İnsanlar koşulları değiştirirken, kendilerini de değiştirirler. Değişim eylemle olur. Devrimci pratik bu bütünsel işlevi içinde kavranmalıdır.

Koşulların değiştirilmesi devrimden önce başlar, fakat köklü bir değişim, ancak devrimle olur. Zaten devrim, eskiyle en köklü kopuştur. Koşulların ve insanın değişiminin çakışması devrimde gerçekleşir.

AYAKLANMA ÜZERİNE NOTLAR – III

 61- Burjuvazinin ve siyasi iktidarın halka karşı yaptığı büyük güç gösterileri egemenlerin gücünü değil, emekçi halkın gücünü gösteriyor. İktidarın gösteri yapan insanlara karşı büyük bir güç kullanması ve bu gücü arttıracağını açıklaması, gerçekte halktan, halkın gücünden ne denli korktuklarının somut kanıtıdır. Onlar, halkın cehaletinden, çabuk aldanma özelliğinden değil, zekâsından, zekice eleştirilerinden, içinde olduğu kölelik ve sömürü koşullarını sorgulamasından, devrimci eğiliminden ve politik yöneliminden, güçlerinin devlete karşı birleştirmesinden, devrimci bir gücü oluşturmasından korkuyorlar.

Toplumsal Devrimi Kesintiye Uğratma Çabaları

Sahiplenenler sınıfıyla, emekçi sınıflar arasında bir uyumun sağlanması, “toplumsal barışın” yapılmasını savunan görüşler, sosyalizm ve siyasal mücadele tarihi kadar eskidir. Sınıflar mücadelesinin bu yolla yumuşatılacağı düşüncesi, toplumsal sınıflar arasında savaşımın şiddetlendiği, yoğunlaştığı ve yükseldiği günümüzde yeniden öne çıkartılıyor.

Yenİ İnsan

KISA TARİH