Cumartesi, Şub 13th

GüncellemeCts, 13 Şub 2016 11am

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Mücadele Birliği | Makaleler

Yazarlarımızın makaleleri ve çeviriler

Devrimci Kitlelerin Öne Geçmesi

Devrimci kitleler her tarafta öne geçiyor. Mücadeleci kitlelerin, işçilerin ve diğer emekçilerin savaşımda aktif bir rol oynaması, süreci, tarihin akışını hızlandırır. Bu da halk yığınlarının bilinçli, amaçlı etkinliğinin pratikte büyük ve sıçramalı bir ilerleme göstermesi anlamına gelir.

Durum Daha Uygun

Pratikte devrimci önderliği ortaya koymamız durumunda, nesnel koşulların devrim için yeterli bir olgunluğa erişmesinin yanı sıra, yıllarca savaşan bir proleter sınıfın ve halk kitlelerin varlığı, uzun süreli savaşımda ve çatışmalarda yetkin bir düzeye ulaşan Kürt halkı, mücadeleci yoksul köylülüğün bugünkü durumu, devrimci mücadelenin etkin bir gücü olan gençliğin sahip olduğu zengin deneyim, aydınların mücadelesi ve bugün devrimci kavgada daha etkin ve önde bir yer tutan kadınların savaşımı, devrimin bu bileşenleri ve güçleri bize zafer getirebilir. Bize yeni bir geleceğin kapısını açacak yeni bir ayaklanma bu güçlere dayanacaktır.

7 Haziran Sonuçları Üzerine

HDP'nin 7 Haziran'da elde ettiği “başarı” küçük burjuva sosyalist çevrelerin ilkesizliğini daha da derinleştirdi. Bugüne dek sosyalizm adına ne söylemişlerse, bugün HDP'nin tuttuğu yol uğruna bir kenara itiyorlar. Leninist Parti'nin bugüne değin HDP ve tüm küçük burjuva siyasetler hakkında söyledikleri ise iyice doğrulanmıştır. Bu kısa notlar bunun altını çizecektir.

Kitlelerin Devrimci Etkinliği

Artan, yaygınlaşan ve şiddetlenen eylemlerin ateşlenmesiyle, devrimin büyük bir hız kazanmasıyla birlikte, devrime ilişkin sorunlar keskin bir teorik ve pratik önem kazanmıştır.

Devrimin Gerçek Gücünü Görelim

Sınıf savaşımının bugüne kadarki sürecinden güçlenerek çıkmamıza, dolayısıyla devrimi gerçekleştirecek bir konuma gelmemize karşın, bu durum, küçük-burjuva siyasetlerin görüşlerinin basitliği tarafından maskeleniyor. Gerçeklerin üstü örtülüyor.

Proletaryanın Devrimci Sınıf Partisi Öncülüğünde

Küçük burjuva çevreler, kendilerine marksist devrimci deseler de, olayları, somut gelişmeleri değerlendirişlerinde marksist kavrayıştan, devrimci bakış açısından eser yoktur. En devrimci olguları bile en sıradan bir bakış açısıyla ele alıyor, en ılımlı ve en geri sonuçlara varıyorlar. Devrimci marksizm, onların bakış açısında küçük burjuva sosyalizmi düzeyine düşürülmüştür.

Küresel İç Savaşın Boyutlanması

İşçi sınıfına ve tüm ezilen, sömürülen kitlelere karşı uygulanan burjuva şiddet ve saldırılar tüm kapitalist ülkelerde belirgin bir artış gösteriyor. Bu yönde yeni kararlar alınıyor, yasalar çıkarılıyor, ve pratik adımlar atılıyor. Kapitalist ülkelerde sadece son dönemlerde bu yüzden yapılanlar bile sınıflar savaşımının nasıl şiddetli geçtiğini gösteren kesin kanıtlar veriyor.

Amaçlı Etkinlik

Devrimci durumun süreklilik kazandığı koşullarda olayların temposu çok hızlıdır. Aynı anda birçok eylem, çatıma, olay gerçekleşebilir. Sorun, olaylardan, çatışmalardan devrimci sonuçlar çıkarmaktır.

Yaşamın Yeniden Örgütlenmesi

Aralarında uzlaşmaz çelişkiler olan karşıt sınıflara dayanan kapitalist toplumda ya proletaryadan yanasın ya burjuvaziden; proletaryayla birlikte burjuvazinin sınıf egemenliğini devirmek için savaşım vermezsen burjuvazinin egemenliği altında kalırsın zorunlu olarak.

Yenİ İnsan

Halkın Denizi

HalkinDenizi 1